Përkundër sukseseve të fundit (The Newsroom në veçanti), të gjitha rrugët e dërgojnë Dev Patelin në lagjet e varfra të Indisë. E tillë kishte qenë edhe vendlindja e Saroos. Bazuar në tregim të vërtetë ‘Lion’ sjell një tregim që na mundëson të hedhim shumë trajektore me jetën në vendin tonë. Kryesorja është Continue reading